INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

I. Preambule

Společnost NUDA-NE s.r.o. tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále též "OÚ") a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen "Nařízení").

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli a v případech jakýchkoli nejasností se na společnost NUDA-NE s.r.o. obrátili.

II. Co se rozumí osobními údaji?

Osobní údaje jsou veškeré informace o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk, datum narození, fotografie, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, údaje o zdravotním stavu, podpis apod.).

III. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem OÚ je společnost NUDA-NE s.r.o.

IV. Co je základem pro zákonné zpracování OÚ?

Pro zákonné zpracování OÚ Nařízení vymezuje podmínky:

- subjekt údajů (dále též "SÚ") udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto SÚ

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základního práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud SÚ je dítě.

V. Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ ?

Společnost NUDA-NE s.r.o.  zpracovává OÚ SÚ v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a čp, obec a PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu a jeho platnost, bankovní spojení, kontakty na osoby blízké.

VI. Jaký je účel a doba zpracování?

Společnost NUDA-NE s.r.o. zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění cestovní smlouvy. Pokud by SÚ tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné cestovní smlouvu uzavřít.

OÚ budou zpracovány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro SÚ. Klient jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, pojišťovny apod.)

Dále pak OÚ budou zpracovány pro účely oprávněného zájmu společnosti NUDA-NE s.r.o. a plnění právních povinností, např.:

- vedení vnitřní evidence klientů

- přímý marketing

- účetnictví  společnosti NUDA-NE s.r.o.

- vyřizování reklamací

OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností společnosti NUDA-NE s.r.o., pro účely oprávněného zájmu společnosti NUDA-NE s.r.o. a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví, o archivnictví.

VII. Jak a kým jsou SÚ zpracovávány?

OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném uložišti a manuálně pracovníky společnosti NUDA-NE s.r.o., přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb.

OÚ budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli: právní poradci, účetní služby - zpracování účetnictví, daňoví poradci apod., s nimiž má společnost NUDA-NE s.r.o. uzavřeny smlouvy o zpracování OÚ.

Při zpracování OÚ nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování.

Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a SÚ jej může kdykoliv odvolat e-mailem info@nuda-ne.cz nebo telefonicky 721607768.

VIII. Jaká jsou práva subjektů údajů?

SÚ má právo:

- požádat společnost NUDA-NE s.r.o. o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl

- aby společnost NUDA-NE s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ o něm, i poskytnutí dodatečného prohlášení

- aby společnost NUDA-NE s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a společnost NUDA-NE s.r.o. má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:

      * OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

      * SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byl OÚ zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

      * SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ

      * OÚ byly zpracovány protiprávně

      * OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje

- aby společnost NUDA-NE s.r.o. omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením

- na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytla společnost NUDA-NE s.r.o. ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost NUDA-NE s.r.o. bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob

- na odvolání uděleného souhlasu

- podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ

- vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti NUDA-NE s.r.o. převažují nad jeho oprávněnými důvody.

V Mělníku 25. 5. 2018